Chiusura Biblioteca di Campoformido

Sabato 24 Dicembre 2022 Biblioteca di Campoformido

Si informa che sabato 24 Dicembre la biblioteca di Campoformido rimarrà chiusa