Chiusura Biblioteca di Tarcento - venerdì 16 agosto

Venerdì' 16 agosto la biblioteca civica di Tarcento sarà chiusa.