Chiusura Biblioteca di Buja

12, 14, 16 e 19 novembre 2022 Biblioteca di Buja

Destinatari

Si informa che sabato12, lunedì 14, mercoledì 16 e sabato 19 novembre la biblioteca di Buja sarà chiusa.

.